آزمون گوته

آزمون گوته

آزمون گوته آزمون گوته معتبرترین آزمون تعیین سطح زبان آلمانی می باشد که در تمام دنیا نیز معتبر است. بدست آوردن این مدرک نشان دهندۀ توانایی شما در استفاده مستقل از زبان آلمانی بشمار می آید و همچنین نشانۀ توانایی شما در استفاده استاندارد از زبان آلمانی در محیط کار، دانشگاه و … می باشد.…