Showing all 1 result

ویژه

ارتباطات بازاریابی و برند

32,000 تومان 28,800 تومان

کتاب ارتباطات بازاریابی و برند لین ایگل و استفان دال ترجمه بهرام خیری موضوعاتی همچون مدیریت فروش و بازاریابی چند سطحی را مورد آموزش قرار داده است. موضوع این کتاب بازاریابی بر مبنای نیاز در هر دو حوزه دانشگاهی و صنعت صورت گرفته است.